Det er ved bestilling av tjenester fra Hadelandsnett AS inngått følgende avtale mellom
Hadelandsnett AS (heretter kalt leverandøren) og abonnenten (heretter kalt AB). Denne avtalen regulerer leieforholdet Leverandøren og AB.
Produkt beskrivelse
Leverandøren tilbyr AB Internettaksess via tilknytning til Leverandøren. Leverandøren er et trådløst radiobasert nettverk som gir abonnenter tilgang til Internett. Nettverket er basert på 5Ghz og skal normalt være tilgjengelig for AB 24 timer i døgnet. Leverandøren gir AB i avtaleperioden tilgang til følgende Leverandøren produkt:
– Internettaksess: AB har ubegrenset tilgang til Internett, men overføringshastigheten er regulert iflg. spesifisert produkttype. Produkttype kan endres av AB i avtaleperioden.

Ansvarsforhold Leverandøren
1. Leverandøren forplikter å drifte/opprettholde nettverket til beste for AB og oppetid på Leverandøren skal holdes tilsvarende eller bedre enn andre aktører i markedet. Driftsforstyrrelser kan imidlertid forekomme, men Leverandøren forplikter å opprette normal drift innen rimelig tid.
Leverandøren fraskriver seg ethvert ansvar for alle økonomiske tap en eventuell driftsstans skulle medføre AB.
2. Ved planlagt teknisk arbeid på Leverandøren som vil forårsake nedetid på mer enn 1 time plikter Leverandøren å informere AB om dette. Varsel om slikt arbeid vil sendes til som SMS, alternativt ønsket e-postadresse mottatt fra AB.
AB er selv ansvarlig for at AB’s telefonnummer og e-postkonto er aktiv. Ved endring av telefonnummer og e-postadresse må Leverandøren varsles snarest.
3. Varsling av endringer på denne kundeavtale, priser, vilkår og tjenester gjøres med 1 måneds varsel på AB sin e-post.
4. I tilfelle der Leverandører skulle miste avtalen for distribusjonsstedet lokalt, vil Leverandøren kunne si opp avtalen med 2 måneders oppsigelsestid, selv om avtalen er i binding / avtaletid. Ellers gjelder force majeure rundt andre ekstraordinære hendelser.

Ansvarsforhold Leverandøren
1. Alle passord og brukernavn som eventuelt tildeles AB av Leverandøren skal holdes utilgjengelig for andre. Eventuelle faste IP-adresser tildelt AB av Leverandøren skal ikke endres eller brukes av andre enn AB selv. Er dette ønskelig skal det på forhånd avtales skriftlig med Leverandøren. AB er selv ansvarlig for all datatrafikk som sendes igjennom tildelte IP-adresser og Leverandøren påberoper seg retten til å stenge tildelte IP-adresser hvis Leverandøren har særskilt grunnlag for dette.
2. Den tildelte båndbredde er kun tilgjengelig for husstanden/bedriften som omfattes av denne avtale. Den tildelte båndbredde skal ikke under noen omstendighet rutes/deles med eksterne personer/bedrifter/andre husstander. Slikt misbruk linjen stenges for bruk.
3. Utstyr og programvare utplassert hos AB, er Leverandørens eiendom. Leverandøren påberoper seg retten til å kreve utstyret utlevert av AB innen 14 – fjorten – dager på forespørsel fra Leverandøren. AB er selv økonomisk ansvarlig for utstyr/programvare utplassert hos AB av Leverandøren, og skade på disse som skyldes uaktsom behandling må dekkes av AB selv.
4. AB plikter til enhver tid å betale abonnementsavgift og andre påløpte kostnader innen forfallsdato satt på faktura. Ved mislighold forbeholder Leverandøren seg retten til å stenge tilgangen til tjenesten frem til forholdet er rettet opp i. Abonnementsavgift påløper selv om tjenesten er sperret.
5. AB er selv ansvarlig for hva tjenesten levert av Leverandøren nyttes til. All trafikk som foregår på tildelt IP er AB sitt ansvar. Leverandøren forbeholder seg retten til å stenge tjenesten hvis denne nyttes til kriminelle forhold eller nyttes til en slik grad at den er til ulempe for andre. Abonnementsavgift påløper selv om tjenesten er sperret.

Priser
Abonnementstypene er listet opp på våre bestillingsskjemaer. I enkelte tilfeller avtales pris/hastighet særskilt med den enkelte kunde.
Leverandøren forbeholder seg retten til å regulere priser og vilkår i denne avtalen i takt med normalt prisnivå i markedet og i samsvar med sunn bedriftsøkonomi. AB gis minimum 1mnd varsel ved endring i priser og/eller vilkår i denne avtalen.

Båndbredde
Leverandøren i likhet med andre ISPr selger aggregert båndbredde. Overføringshastigheten spesifisert i valgt abonnementstype er maksimal overføringshastighet.

Brukerstøtte
Leverandøren tilbyr AB brukerstøtte hverdager fra 16.00 – 20.00. Brukerstøtte kan kontaktes via Leverandørens hjemmeside, www.hadelandsnett.com eller e-post: support@hadelandsnett.com. E-poster følges opp og besvares innenfor 24 timer.
Ved uttrykking på feilmelding fra AB hvor feilen skyldes feil bruk/oppsett eller andre forhold som ikke skyldes feil på tjenesten fra Leverandøren, må dette arbeid dekkes av AB selv. Dette faktureres etter gjeldende priser på datasupport levert av Leverandøren.

Kredittvurdering
Alle kunder vil bli kredittvurdert ved inngåelse av denne avtale og løpende i avtaleperioden.

Avtaleperiode/Oppsigelse
For avtaler uten bindingstid er denne gyldig frem til skriftlig oppsigelse foreligger fra en av partene. Endog regnes avtalen som løpende frem til utstyr utplassert av Leverandøren hos AB i sin helhet er tilbakelevert Leverandøren. Utstyr som ikke blir tilbakelevert faktureres AB. Etableringsavgift vil ikke refunderes ved oppsigelse eller brudd på avtalevilkårene. Oppsigelsestid er 2 måned, gjeldende fra 1. i hver måned. For avtaler med bindingstid er avtalen gyldig ut bindingstiden og deretter løpende med tilsvarende vilkår som avtaler uten bindingstid. Ved oppsigelse av avtale innen 14 dager etter leverte tjenester: Ved oppsigelse av tjenestene innenfor 14 dager etter leverte tjenester vil AB kunne gå ut av avtalen uten kostnader. Fakturerte beløp vil bli kreditert når Leverandørens utstyr er innlevert av AB til Leverandøren (ved etter avtale). Ved oppsigelse av avtale innenfor avtaletid (12 måneder etter leveranse på adressen): AB har ved signering av denne avtalen akseptert 12 måneders avtaletid. AB har dermed akseptert etablerings- og månedskostnader, i henhold til denne skriftlige avtalen, og avtalens vilkår.